Program a inštrukcie

Organizátor:  Slovenská  agentúra  životného  prostredia,  Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Termín: 6. – 7. október 2016
Miesto konania:
6. 10. - Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici (nová budova, Cesta na amfiteáter 1)
7. 10. - Vydrovská dolina

Rámcový program

ŠTVRTOK

6. 10. 2016

  8.30 – 9.00  

Prezentácia účastníkov

9.00 – 10.00 

Otvorenie festivalu a úvodné prezentácie

10.00 - 10.15         

Prestávka na občerstvenie

10.15 – 12.15

Prezentácie

12.15 - 13.15

Obed

13.15 - 15.15

Prezentácie

15.15 - 15.30

Prestávka na občerstvenie

15.30 - 16.30

Prezentácie

16:30 - 17:00

Diskusia a ukončenie festivalu

PIATOK

7. 10. 2016

7.30

Odchod autobusu do Vydrovskej doliny

9.00 – 12.00        

Prehliadka Lesníckeho skanzenu spojená s aktivitami Lesnej pedagogiky

12.00 - 12.30

Obed

12.30 – 13.30

Diskusia

14.00

Odchod autobusu do Banskej Bystrice

 

PROGRAM
(Podrobný program festivalu bude priebežne aktualizovaný)

 

Štvrtok

  9:00 -   9:30   Ponuka environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (Andrej Šijak, SAŽP)
  9:30 - 10:00   Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí (Anna Sliacka, Vlastimil Rezek, LESY SR)                                        
                     
10:00 - 10:15   PRESTÁVKA

10:15 - 10:45   Environmentálne vzdelávanie v nových expozíciách SMOPaJ (Alena Lenková, Eva Farkašovská, SMOPaJ)
10:45 - 11:15   Environmentálna výchova v ZOO Bojnice - učenie hravou formou (Andrea Klasová, ZOO Bojnice)
11:15 - 11:45   Ekovýchova Daphne (Živá učebnica / Svet slanísk a pieskov) (Barbara Immerová, DAPHNE)
11:45 - 12:15   ROOTS & SHOOTS (Lenka Hamšíková, Nadácia Green Foundation)

12:15 - 13:15   OBED

13:15 - 13:45   Geológia zážitkovou formou (Zuzana Vojčeková, Geoclub)
13:45 - 14:15   ProEnviro 2016 - víťazné projekty (Nikola Durbáková, MŠ Košice, Mária Škutová, ŠZŠ Dolný Kubín, Ingrid Kolembusová, SPŠ Košice)
14:15 - 14:45   Vesmír na dlani (Andrea Dianišková, Hvezdáreň Banská Bystrica)
14:45 - 15:15   ZOO KONTAKT (Tomáš Vatycha, ZOO Kontakt)

15:15 - 15:30   PRESTÁVKA

15:30 - 16:00   "Uvaríme sa?" (R. Holý, M. Demko - Slovenské elektrárne a.s., Mochovce)

16:00 - 16:30   Tajomstvá hávede (Katarína Béresová, Ladislav Bíro - SEV Dropie, SAŽP)                                                                                                                                                                                                                                                     ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

 

Piatok

  7:30                Odchod autobusu do Vydrovskej doliny
  9:00 - 12:00   Prehliadka Lesníckeho skanzenu spojená                     
                          s aktivitami Lesnej pedagogiky
12:00 - 12:30
   Obed
12:30 - 13:30   Diskusia
14:00               
Odchod autobusu do Banskej Bystrice

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ORGANIZAČNÉ POKYNY

V  prípade,  že  sa  z  rôznych  dôvodov  nebudete  môcť  podujatia  zúčastniť,  prosíme  Vás  o bezodkladné nahlásenie na nižšie uvedených kontaktoch!

Počas festivalu majú účastníci zabezpečenú stravu a pitný režim. Ostatné náklady (cestovné, ubytovacie) hradí účastníkovi festivalu vysielajúca organizácia, prípadne účastník sám. Vložné na festival sa neplatí.

Miesto konania a počet účastníkov:
6. 10. 2016 - Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - kapacita 80 miest                           
7. 10. 2016 - Vydrovská dolina - kapacita 42 miest spoločným autobusom + 38 miest individuálna doprava.
V prípade prekročenia kapacity autobusu budú uprednostnení uchádzači podľa poradia prihlásenia.
V rámci druhého festivalového dňa je potrebný turistický odev, pevná nepremokavá obuv a pršiplášť do nepriaznivého počasia.

 

Kontakt:
e-mail: siska@sazp.sk, tel: 048/43 74 -177, -195            

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ročník: 
2016

Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.