Pozvánka

Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na 19. ročník Festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, ktorý sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Poslanie: aktívna výmena nápadov, skúseností a materiálov v oblasti environmentálnej výchovy formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytváranie priestoru pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.

Cieľová skupina: učitelia a koordinátori environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora, priaznivci environmentálnej výchovy.

Termín: 6. – 7. október 2016

Miesto konania:
6. 10. 2016 - Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici (nová budova, Cesta na amfiteáter 1) - kapacita 80 miest,                         
7. 10. 2016 - Vydrovská dolina - kapacita 42 miest spoločným autobusom + 38 miest individuálna doprava.

Téma festivalu: (NE)FORMÁLNE O NEFORMÁLNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVE

Organizačné pokyny:
Počet účastníkov podujatia je z kapacitných dôvodov obmedzený. Každá škola/organizácia môže prihlásiť maximálne dvoch záujemcov. V prípade prekročenia kapacity budú uprednostnení uchádzači podľa poradia prihlásenia. O zaradení resp. nezaradení medzi účastníkov Vás budeme včas informovať.

Počas festivalu majú účastníci zabezpečenú stravu a pitný režim. Ostatné náklady (cestovné, ubytovacie) hradí účastníkovi festivalu vysielajúca organizácia, prípadne účastník sám. Vložné na festival sa neplatí.

Prihlasovanie: do 26. septembra 2016 (vrátane) prostredníctvom on-line formulára na siska.sazp.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ročník: 
2016

Festival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.