Pozvánka

Slovenská agentúra životného prostredia

pozýva

všetkých priaznivcov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

na 21. ročník Festivalu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2018.

Nad podujatím preberajú záštitu Ministerstvo životného prostredia SR a 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Poslanie: aktívna výmena nápadov, skúseností, informácií a materiálov v oblasti environmentálnej výchovy formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytváranie priestoru pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.

 

Cieľová skupina: učitelia, koordinátori a priaznivci environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora.

 

Termín konania festivalu: Október 2018  (organizátor včas upresní)

 

Miesto konania festivalu: Stredné Slovensko  (organizátor včas upresní)

 

Téma festivalu: Ochrana prírody a krajiny

 

Organizačné pokyny:

  • počet účastníkov podujatia je z kapacitných dôvodov obmedzený
  • každá škola/organizácia môže prihlásiť maximálne dvoch záujemcov
  • v prípade prekročenia kapacity budú uprednostnení uchádzači s vlastným príspevkom a podľa poradia prihlásenia
  • o zaradení resp. nezaradení medzi účastníkov, ako aj o príspevkoch vybratých do programu Vás budeme včas informovať
  • náklady spojené s realizáciou podujatia hradí organizátor. Účastníci si hradia len cestovné náklady
  • vložné na festival sa neplatí

 Prihlasovanie:

  • prebieha prostredníctvom on-line formulára,
  • v  prípade,  že  sa  z  rôznych  dôvodov  nebudete  môcť  podujatia  zúčastniť, 

prosíme  Vás  o bezodkladné nahlásenie na nižšie uvedených kontaktoch.

 

Financovanie:

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci:

  • Národného projektu – Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku /HA 3,
  • Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Kontakt:
e-mail: siska@sazp.sk, tel: 048/43 74 195    

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 


Ročník: 
2018

Financované z národného projektu:

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva.